Wine tasting at "Epocha" restaurant

Friday, July 11th (13:00-15:00): Wine tasting at Epocha restaurant, Melbourne (49 Rathdowne St, Carlton VIC 3053).